Eshala

Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

Tuesday, 7 December 2021

December 07, 2021

सातवी मराठी, वर्णनात्मक नोंदी

 


➠ दिलेल्या सूचना ऐकून कृती करतो.

➠ पत्रलेखनाचे नियम जाणून लेखन करतो.

➠ दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो.

शिक्षकानी सुचवलेल्या  विषयाला अनुसरून   नाट्यीकरण करतो.

➠ कवितागीत  गायन सुंदर चालीत  करतो

➠ सुचवलेल्या कवितेचे कृतियुक्त सादरीकरण करतो.

➠ शिक्षकानी   सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

➠ आपले विचार आत्मविश्वास पूर्वक मांडतो.

➠ सुचवलेला मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात निहितो.

➠ मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो व अचूक लिहितो.

➠ दिलेले चित्र पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ एखाद्या  सुचवलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा तयार करतो.

➠ इतरांचे मत लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ भाषेच्या वापरत व्याकरणाचा उपयोग करतो.

➠ चित्र पाहून प्रश्न तयार करतो व लिहितो.

➠ संवादाने अभिनयासह सादरीकरण करतो.

➠ विषयानुसार  वर्णनात्मक निबंध सुंदर लेखन करतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द सांगतो.

➠ चित्र पाहून अनुरूप प्रश्न तयार करतो.

➠ प्रकल्प सुंदररीत्या सादर करतो.

➠ प्रकल्पसाठी साहित्य जमा करतो.

➠ दिलेली  चाचणी सुंदर रित्या लिहितो.

➠ विषय दिल्यावर   कथा तयार करून सांगतो.

➠ चाचणी वेळेत अचूक स्वच्छ प्रकारे लिहितो.

➠ चित्रे पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ चाचणीतील उत्तरे स्वतःच्या भाषेत लिहितो.

➠ मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात लिहितो.

➠ कविता तालासुरात सादर करतो.

➠ कवितेच्या ओळी ऐकतो व संपूर्ण कविता म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी समानार्थी शब्द सांगतो.

➠ शालेय उपक्रमात सतत सहभागी असतो.

➠ वाचन स्पर्धेत सहभाग होतो 

➠ वाचन न अडखळता करतो,

➠ स्वतः चे  विचार, अनुभव, भावना व्यक्त करतो.

➠ बोलताना शब्दाचा स्पष्टपणे उच्चार करतो.

➠ लेखनाती गती उत्तम ठेवून लेखन करतो.

➠ लेखन शुद्धतेवर अधिक भर देतो.

➠ बोलताना निर्भीडपणे बोलतो.

➠ प्रभावीपणे प्रकट वाचन करतो.

➠ वर्गात  नियमित फलख-लेखन करतो.

➠ दिलेल्या उतार्याचे  वाचन समजपूर्वक करतो.

➠ बोलताना आत्मविश्वासपूर्वक बोजतो.

|दिलेल्या विषयावर मुद्देमूद बोलतो

➠ प्रश्रांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात देतो.

➠ प्रश्रांची उत्तरे अचूक लिहितो.

➠ एकाग्रतेने व समजपूर्वक वाचन करतो 

➠ योग्य गतीने व आरोह-अवरोहाने वाचन करतो.

➠ |विविध विषयावरील संवादात भाग घेतो 

➠ व्याकरणाचे नियम लक्षात घेवून लेखन करतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहितो.

➠ दिलेल्या वाक्यावरून कथा लिहितो.

➠ कविता साभिनय सादर करतो.

➠ दिलेल्या शब्दावरून कथा लिहितो.

➠ नाटयाभिनय करतो.

➠ स्वतः छोट्या छोट्या कविता तयार करतो.

➠ नाटयातील संवाद ते अडखळता सादर करतो.

➠ बोलताना शब्द व वाक्य अचूक व समर्पक वापरतो.

➠ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.

 ➠ जेष्ठ व्यक्तिशी   बोलताना नम्रतेने बोलतो.

➠ उदाहरणे पटवून देताना म्हणींचा वापर करतो.

➠ प्रश्नांची  अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो.

➠ बोलताना नवीन शब्दांचा वापर करून बोलतो.

➠ सुचवलेले वर्णन अचूक व प्रमाण भाषेत लिहितो.

➠ भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.

➠ स्वतः लहान  कथा तयार करतो.

➠ बोलताना योग्य वयाप्रमाणे संबोधन  वापरतो 

➠ स्वतःचे अनुभव स्व  भाषेत सांगतो.

➠ बोलण्याची भाषा, लाघवी व सुंदर आहे.

➠ बोलण्याच्या सुंदर शैली प्रभाव पाडतो.

➠ प्रश्नांची योग्य समर्पक उतरे देतो

➠ बोलताना धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो.

➠ संवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे.

.➠ भाषा वापरताना व्याकरणीक नियम पाळतो.

➠ स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.

➠ कविता योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

➠ कवितेच्या  ओळी ऐकतो व लगेचच पूर्ण करतो.

➠ संवाद,कथा,गाणे, मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच्या भाषेत अचूक देतो

➠ सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व पालन करतो.

➠ सुचवलेली कथा सुंदर प्रकारे सादर

➠ सुचवलेले गीत, कविता अगदी तालासुरात म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो.

➠ सहशालेय उपक्रमात नेहमी सहभाग  घेतो

➠ लेखन अचूक करतो.

➠ पत्रलेखन मायनानुरूप करतो.

➠ विषया अनुषंगाने प्रश्न तयार करतो.ते. विचारतो

December 07, 2021

सहावी मराठी वर्णानात्मक

 


➠ दिलेल्या सूचना ऐकून कृती करतो.

➠ पत्रलेखनाचे नियम जाणून लेखन करतो.

➠ दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो.

शिक्षकानी सुचवलेल्या  विषयाला अनुसरून   नाट्यीकरण करतो.

➠ कवितागीत  गायन सुंदर चालीत  करतो

➠ सुचवलेल्या कवितेचे कृतियुक्त सादरीकरण करतो.

➠ शिक्षकानी   सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

➠ आपले विचार आत्मविश्वास पूर्वक मांडतो.

➠ सुचवलेला मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात निहितो.

➠ मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो व अचूक लिहितो.

➠ दिलेले चित्र पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ एखाद्या  सुचवलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा तयार करतो.

➠ इतरांचे मत लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ भाषेच्या वापरत व्याकरणाचा उपयोग करतो.

➠ चित्र पाहून प्रश्न तयार करतो व लिहितो.

➠ संवादाने अभिनयासह सादरीकरण करतो.

➠ विषयानुसार  वर्णनात्मक निबंध सुंदर लेखन करतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द सांगतो.

➠ चित्र पाहून अनुरूप प्रश्न तयार करतो.

➠ प्रकल्प सुंदररीत्या सादर करतो.

➠ प्रकल्पसाठी साहित्य जमा करतो.

➠ दिलेली  चाचणी सुंदर रित्या लिहितो.

➠ विषय दिल्यावर   कथा तयार करून सांगतो.

➠ चाचणी वेळेत अचूक स्वच्छ प्रकारे लिहितो.

➠ चित्रे पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ चाचणीतील उत्तरे स्वतःच्या भाषेत लिहितो.

➠ मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात लिहितो.

➠ कविता तालासुरात सादर करतो.

➠ कवितेच्या ओळी ऐकतो व संपूर्ण कविता म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी समानार्थी शब्द सांगतो.

➠ शालेय उपक्रमात सतत सहभागी असतो.

➠ वाचन स्पर्धेत सहभाग होतो 

➠ वाचन न अडखळता करतो,

➠ स्वतः चे  विचार, अनुभव, भावना व्यक्त करतो.

➠ बोलताना शब्दाचा स्पष्टपणे उच्चार करतो.

➠ लेखनाती गती उत्तम ठेवून लेखन करतो.

➠ लेखन शुद्धतेवर अधिक भर देतो.

➠ बोलताना निर्भीडपणे बोलतो.

➠ प्रभावीपणे प्रकट वाचन करतो.

➠ वर्गात  नियमित फलख-लेखन करतो.

➠ दिलेल्या उतार्याचे  वाचन समजपूर्वक करतो.

➠ बोलताना आत्मविश्वासपूर्वक बोजतो.

|दिलेल्या विषयावर मुद्देमूद बोलतो

➠ प्रश्रांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात देतो.

➠ प्रश्रांची उत्तरे अचूक लिहितो.

➠ एकाग्रतेने व समजपूर्वक वाचन करतो 

➠ योग्य गतीने व आरोह-अवरोहाने वाचन करतो.

➠ |विविध विषयावरील संवादात भाग घेतो 

➠ व्याकरणाचे नियम लक्षात घेवून लेखन करतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहितो.

➠ दिलेल्या वाक्यावरून कथा लिहितो.

➠ कविता साभिनय सादर करतो.

➠ दिलेल्या शब्दावरून कथा लिहितो.

➠ नाटयाभिनय करतो.

➠ स्वतः छोट्या छोट्या कविता तयार करतो.

➠ नाटयातील संवाद ते अडखळता सादर करतो.

➠ बोलताना शब्द व वाक्य अचूक व समर्पक वापरतो.

➠ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.

 ➠ जेष्ठ व्यक्तिशी   बोलताना नम्रतेने बोलतो.

➠ उदाहरणे पटवून देताना म्हणींचा वापर करतो.

➠ प्रश्नांची  अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो.

➠ बोलताना नवीन शब्दांचा वापर करून बोलतो.

➠ सुचवलेले वर्णन अचूक व प्रमाण भाषेत लिहितो.

➠ भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.

➠ स्वतः लहान  कथा तयार करतो.

➠ बोलताना योग्य वयाप्रमाणे संबोधन  वापरतो 

➠ स्वतःचे अनुभव स्व  भाषेत सांगतो.

➠ बोलण्याची भाषा, लाघवी व सुंदर आहे.

➠ बोलण्याच्या सुंदर शैली प्रभाव पाडतो.

➠ प्रश्नांची योग्य समर्पक उतरे देतो

➠ बोलताना धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो.

➠ संवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे.

.➠ भाषा वापरताना व्याकरणीक नियम पाळतो.

➠ स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.

➠ कविता योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

➠ कवितेच्या  ओळी ऐकतो व लगेचच पूर्ण करतो.

➠ संवाद,कथा,गाणे, मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच्या भाषेत अचूक देतो

➠ सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व पालन करतो.

➠ सुचवलेली कथा सुंदर प्रकारे सादर

➠ सुचवलेले गीत, कविता अगदी तालासुरात म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो.

➠ सहशालेय उपक्रमात नेहमी सहभाग  घेतो

➠ लेखन अचूक करतो.

➠ पत्रलेखन मायनानुरूप करतो.

➠ विषया अनुषंगाने प्रश्न तयार करतो.ते. विचारतो

December 07, 2021

पाचवी हिंदी,वर्णनात्मक नोंदी

 


➠ गृहकार्या हर दिन्-करता है ।

➠ वर्गकार्या सही तरीके से पूरा करता है |

➠ सवाल के जबाब सही, पूर्ण रूप में देता ती है|

➠ वर्गकार्या सही तरीके से पूरा करता है |

➠ सवाल के जबाब सही, पूर्ण रूप में देता ती है|

➠  वार्तालाप के लिए  सहज एव सरल भाषा का उपयोग करता है।

➠ स्वाध्याय के उत्तर बराबर लिखता है |

➠ स्वाध्याय के उत्तर परिपूर्ण तरीकेसे लिखता है।

➠ प्रश्न अनुरूप योग्य उत्तर लिखता है।

➠ सवाल के जबाब सही, पूर्ण रूप में जलद से देता है।

➠ हर सवाल समझकर जबाब देता है।

➠ सवाल के जबाब सवाल ध्यान में लेकर देता है।

➠ स्वाध्याय लेखन बहोत हि आकर्षक है।

➠ नियमित रूप से पढाई करता है।

➠ स्वाध्याय के उत्तर परिपूर्ण रूप से लिखता है।

➠ पाठशाला में सभी कार्यक्रम में सहभाग लेता है।

➠ मातृभाषा के विभिन्न ध्वनियोंको समझता है।

➠ |हिंदी के विभिन्न ध्वनियोंको समझता है।

➠ स्वाध्याय ध्यानपूर्वक और सहजता से पूर्ण करता है।

➠ प्रकल्प समय में पूर्ण करता है।

➠ हिंदी वर्ण का सही तरिकीसे उच्चारण करता है |

➠ समानार्थी / विरुद्धार्थी शब्द का लेखन करता है।

➠ हिंदी में सरळ वार्तालाप करता है।

➠ उपक्रम में पूर्ण रूप से सहभाग लेता है।

➠ नित्य अनुभवोंको हिंदी में विषद करता है।

➠ छोटी कहानिया सुंदर तरीकेसे सुनाता है।

➠ प्रकल्प की रचना बहोत ही अच्छी करता है |

➠ हमेशा सबसे-मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है |

➠ मातृभाषा का हिंदी मे अनुवाद करता है।

➠ हिंदी प्रती अभिरुची दिखाता है।

➠ हिंदी साहित्य पढता है।

➠ हिंदी में शुभेच्छा संदेश देता है।

➠ हिंदी कथा सुनकर प्रश्नके स उत्तर देता है |

➠ गीत सुनकर गायन करता है |

➠ संभाषण सुनकर प्रश्र के सही उत्तर देता है।

➠ सुचना के नुसार  आवश्यक कृती करता है।

➠ हिंदी में पत्र लेखन करता है।

➠ घटना को  सुयोग्य क्रमसे लगाता है।

➠ परिच्छेद का सुंदर हस्ताक्षर में  लेखन करता है।

➠ उत्तर लिखने का तरीका बहोत सुंदर है।

➠ विषय के भाग को हिंदी में व्यक्त करता है।

➠ शब्द एवं वाक्य सुनकर दोहराता है।

➠ समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है।

➠ शब्द एवं वाक्य का उच्चारण सही करता है।

➠ दिए गये उपक्रम में प्रत्यक्ष सहभाग लेता है।

➠ हिंदी वर्णाक्षरोंका सही तरीकेसे लेखन करतो है।

➠ हिंदी परिच्छेद पढकर सारांश मातृभाषा में बताता है।

➠ गद्य के भाग को हिंदी में व्यक्त करता है।

➠ हिंदी वाक्य का अर्थ मातृभाषा में बताती है ।

➠ प्रतिज्ञा हिंदी में सुनाता है।

➠ स्वयं के बारे में हिंदी में बताता है |

➠ अपनी पसंद की कविता सुंदर तरीकेसे सादर करता है।

➠ कविता समुचित हावभाव से सादर करता है।

➠ पाठ्यांश का योग्य रूप से लेखन करता है।

➠ हिंदी मुहावरों का अर्थ समजकर बनाता है।

➠ हिंदी वार्तालाप सुनकर खुद वार्तालाप करता है।

➠ अपनी पास की चीजो को  हिंदी में बताता है।

➠ हिंदी कविताए पढता , सुनाता है|

➠ पाठ्यांश का सुयोग्य, सुंदर अनुलेखन करता है।

➠ परिच्छेद सुनकर सहजता पूर्वक लेखन करता है।

➠ चित्र देखकर स्वयं की शैली में लेखन करता है।

➠ चित्र देखकर चित्र प्रती जानकारी लेखन करता है।

➠ विषय अनुसार खुद की भाषा में लेखन करता है।

➠ अपने भावनाओं को हिंदी में व्यक्त करता है।

➠ विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है।

➠ परिच्छेद सुनकर प्रश्न के सही उत्तर देता है।

➠ दिए गये उपक्रम में पूर्ण रूप से सहभाग लेता है।

➠ काव्य पंक्ति सुनकर कविता पूर्ण करता है।

➠ दिए गये उपक्रम में सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है।

➠ काव्य पंक्ति सुनकर पूरी कविता सुनाता है।

➠ प्रकल्प के अनुसार बहोत ही सुंदर चित्रसंग्रह किया है।

➠ कथा सुंदर और सहज हिंदी में सुनाता है।

➠ प्रकल्प के विषय और चित्र में सुसंगती है ।

➠ सूचक कथा बहोत ही सुंदर तरीके से बताता है।

➠ सुचनाओं को सुनकर कृती करता है|

➠ सुचनाओं को सुनकर आवश्यक बातें पूर्ण करता है।

➠ गीत / कविता सूर और लय के साथ गाता है।

➠ कविता सुंदर आवाज में ताल सहित गाता है।

➠ प्रकल्प को सहजता और सरलता से बनता है।

➠ चाचणी के हर उत्तर को ध्यानपूर्वक लिखता है।

➠ पुछे गये सवालो के उत्तर सही ढंग से लिखता है।

➠ पाठ्यांश का वाचन अच्छे ढंग से करता है।

➠ मुहावरोंका अर्थ स्पष्ट करता है।

➠ काव्य पंक्तीयों के हर शब्द का अर्थ बताता है।

➠ बताए गए विषय को सरल हिंदी में व्यक्त करता है |

➠ गद्य का अर्थ सही तरीकेसे समझता है।

➠ पाठ्य भाग अनुरूप हिंदी में प्रश्न तयार करता है।

➠ कविता समुचित हावभाव से सादर करता है।

➠ अचूक एव योग्य शब्द का प्रयोग करता है।

➠ स्वाध्याय लेखन नियमित रूप से करता