Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

Friday 14 January 2022

अलंकाराचे प्रकारज्या ज्या गुणांमुळे भाषेला शोभा येते , भाषा सुंदर व आकर्षक होते , त्या गुणधर्मांना भाषेचे अलंकार असे म्हणतात .

मराठी अलंकारांचे प्रकार :

शब्दालंकार

अर्थालंकार

शब्दालंकार

अनेकदा शब्दांच्या विशिष्ट रचनेमुळे काव्यात किंवा शद्बरचनेत सौंदर्य निर्माण होत असते. अशा अलंकारांना शब्दालंकार असे म्हणतात

 

शब्दालंकाराचे प्रकार

 

यमक अलंकार

कवितेच्या चरणाच्या शेवटीमध्ये किंवा ठरविक ठिकाणी एक किंवा अनेक अक्षरे
वेगळ्या अर्थाने आल्यास यमक हा अलंकार होतो.

उदाहरण

माझा मराठीचा बो

वाजे काळजात खो

ओवीमधून पाझरे

निळ्या अमृताची ओ

 

अनुप्रास अलंकार

एख्यादा  वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती  होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा त्याला सौंदर्य प्राप्त होतेतेव्हा अनुप्रास हा अलंकार होतो

उदाहरण

र्वताच्या पायथ्याशी पंढरीने पांढरा क्षी पाहिला

 

 

श्लेष अलंकार

एकच शब्द वाक्यात दोन अर्थानी वापरल्यामुळे जेव्हा शब्दचमत्कृती निर्माण होते तेव्हा ‘श्लेष’ हा अलंकार होतो.

उदाहरण

सुनील : काय करतोस
आनिल : काय नाहीपडलोय
सुनील : पडलास लागलं का मग ?
श्लेष म्हणजे आलिंगन किंवा मिठी  एकाच शब्दाला दोन अर्थांची मिठी बसलेली असतेम्हणजे दोन अर्थ चिकटलेले असतातû त्यामुळे एका शब्दाचे दोन अर्थ  देखील आहे.

 

अर्थालंकार

अनेकदा शब्दांच्या अर्थामुळे काव्यात किंवा गदáयरचनेत सौंदर्य निर्माण होत असते. अर्थालंकाराच्या संदर्भात आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते कीआपल्याला जे सांगावयाचे आहेते प्रभावी रीतीने सांगण्यासाठी त्याच्यासाऱ्यांचे च दुस-या गोष्टीची आपण मदत घेतोत्याची तुलना करतो

अर्थालंकाराच्या द्रुष्टीने पुढील संकल्पना महत्वाच्या आहेत :

अ) उपमेय : ज्याची तुलना करावयाची आहेते किंवा ज्याचे वर्णन करावयाचे आहेतो घट
ब) उमपान : ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहेकिंवा ज्याची उपमा दिली जातेतो घटक
क) साधारणधर्म : दोन वस्तूंत असणारा सारखे पणा किंवा दोन वस्तूंतील समान गुणधर्म
ड) साम्यवाचक शब्द : वरील सारखे पणा दाखविण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द

अर्थालंकाराचे प्रकार

उमपा अलंकार

दोन वस्तूंतील साम्य चमत्कृतीपूर्ण रीतीने जेथे दाखविलेले असतेतेथे उपमा हा अलंकार होतो.  उपमेत एक वस्तू दुस-यासारखी आहे असे वर्णन असते

उदाहरण

1) मुंबईची घरे मात्र लहान…. कबुतराच्या खुराड्यासारखी ….
2) सावळाच रंग तुझा पावसळि नभापरी
3) आभाळागत माया तुझी आम्हांवरी राहू दे

सामान्यत: उपमा अलंकारात सारखा जसाजेविसमसदðगतपरीसमान
यांसारखे साम्यवाचक शब्द येतात.

उत्प्रेक्षा अलंकार

उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पनाज्या दोन वस्तूंची आपण तुलना करतोत्यांतील एक (उपमेय) ही जणू काही दुसरी वस्तू (उपमान) च आहेअशी कल्पना करणेयाला उत्प्रेक्षा अलंकार म्हणतात.

उदाहरण

1) ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू ….
2) किती माझा कोंबडा मजेदार । मान त्याची किती बाकदार ।
शिरोभागी तांबडा तुरा हाले । जणू जास्वंदी फुल  उमललेले ।।
अर्धपायी पांढरीशी विजार ।  गमे विहगांतिल बडा फौजदार ।।

रूपक अलंकार

उपमेय व उपमान यांच्यात एकरुपता आहेती भिन्न नाहीत असे वर्णन जेथे असतेतेथे रूपक हा अलंकार असतो.

उदाहरण

1) बाई काय सांगो । स्वामीची ती द्रुष्टी 
अमृताची द्रुष्टी । मज होय ।।(स्वामींची द्रुष्टी  व अमृताची  द्रुष्टी ही दोन्ही एकरूपच  मानली आहेत.)

अनन्वय अलंकार

उपमेय हे केव्हा केव्हा एख्याद्या गुणाच्या बाबतीत इतके अद्दीवतीये असते की त्याला योग्य
असे उपमान मिळू शकत नाही. उपमेयाची तुलना उपमेयाशीच करावी लागते.
उपमेयाला दुस-या कशाचीच उपमा देत येत नसेल म्हणजे जेव्हा उपमेयाला उपमेयाचीच
उपमा दिली जातेतेव्हा अनन्वय अलंकार होतो. अन्वय म्हणजे तुलना. अनन्वय म्हणजे तुलना नसणे.
ज्या वाक्यात तुलना करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाहीतो अनन्वय.

उदाहरण

1) झाले बहु… होतिल बहु… आहेतहि बहु… परि यासम हा
2) आहे ताजमहाल एक जगती तो तोच त्याच्यापरी
3) कर्णासारखा  दानशूर कर्णच….

अपन्हुती अलंकार

अपन्हुती म्हणजे झाकणे किंवा लपवणे  उपमान हे उपमेयाचा निषेध करन ते उपमानच आहे
असे जेव्हा सांगितले जातेतेव्हा अपन्हुती अलंकार होतो.

उदाहरण

1) न हे नयनपाकळ्या उमलल्या सरोजतिल ।
न हे वदनचंद्रमा शरदिचा गमे केवळ ।।
2) ओठ कशाचे… देठचि फुलल्या  परिजातकाचे
3) मानेला उचलितोबाळ मानेला उचलितो ।
नाही ग बाईफणा काढुनि नाग हा डोलतो ।

 

No comments:

Post a Comment