Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

Thursday, 6 January 2022

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

                      सर्वनामवाक्यातील नामाचा वारंवार होणारा उच्चार टाळावा म्हणून नामाच्या ऐवजी येणार्‍या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.

सर्वनामाचे एकूण सहा प्रकार आहेत . त्यांची सविस्तर माहिती पाहू .

      पुरुषवाचक सर्वनाम

      दर्शक सर्वनाम

      संबंधी सर्वनाम

      प्रश्नार्थक सर्वनाम

      सामान्य / अनिश्चित सर्वनाम

      आत्मवाचक सर्वनाम

       

१ ) पुरुषवाचक सर्वनाम - वाक्यामध्ये पुरूषवाचक नामाऐवजी जो शब्द वापरला जातोत्याला पुरूषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.

पुरुषवाचक सर्वनामाचे एकूण तीन उपप्रकार पडतात व ते पुढीलप्रमाणे.

१ ) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम 

बोलणारा स्वत:विषयी. बोलतांना किंवा लिहितांना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्यास प्रथम पुरुषी सर्वनाम असे म्हणतात.

 उदा. – मीआम्हीआपणस्वत: इ

२ ) व्दितीय पुरुषवाचक सर्वनाम 

जेव्हा बोलणारा ज्यांच्याशी बोलावयाचे आहे. त्याचा उल्लेख करतांना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्या सर्वनामास व्दितीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.

व्दितीय पुरुषवाचक सर्वनाम उदाहरण– तोतुम्हीआपणस्वतः इ

३ ) तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम 

जेव्हा बोलणारा दुसर्‍या व्यक्तीशी बोलतांना व तिसर्‍या व्यक्तींचा उल्लेख करतांना ज्याज्या सर्वनामाचा वाक्यात उपयोग करतो त्या सर्वनामांस तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात.

उदा . –  तोतीतेत्याआपणस्वतः इ.

2 )  दर्शक सर्वनाम :

जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखविण्याकरीता जे सर्वनाम वापरले जाते. त्यास दर्शक सर्वनाम म्हणतात.

उदा . – हाहीहेतोतीते इ .

3 )  संबंधी सर्वनाम

वाक्यात पुढे येणार्‍या दर्शक सर्वनामांशी संबंध दाखविणार्‍या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात.

उदा. – जोजीजेज्या इ .

4 )  प्रश्नार्थक सर्वनाम :

ज्या सर्वनामाचा उपयोग वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो त्या सर्वनामास प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात.

उदा . – कोणकुणासकायकोणीकोणाला

5 )  सामान्य / अनिश्चित सर्वनाम :

कोणकायकोणीकोणासकोणालाही सर्वनामे वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी न येता ती कोणत्या नामाबद्दल आली आहे ते निश्चित सांगता येत नाही तेव्हा त्यांना अनिश्चित सर्वनाम म्हणतात.

उदा .  त्या पेटीत काय आहे ते सांग.

          कोणी कोणास हसू नये.

कोण ही गर्दी !

6 )  आत्मवाचक सर्वनाम :

एकाच वाक्यात आधी आलेल्या नामाचा किंवा सर्वनामाचा पुन्हा उल्लेख करतांना ज्या सर्वनामाचा उपयोग होतो. त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.

उदा . मी स्वतःत्याला पहीले.

तू स्वतः मोटर चालवशील का?

तो आपण होवून माझ्याकडे आला.

तुम्ही स्वतःला काय समजतात.

मराठीत मूळ सर्वनाम

मीतूतोहाजोकोणकायआपणस्वतः

या मूळ सर्वनामापैकी – 

लिंगानुसार बदलणारी तीन सर्वनाम आहेत – तोहाजो.

तो– तोतीते

हा– हाहीहे

जो-जोजीजे

मूळ सर्वनामापैकी वचनानुसार बदलणारी पाच सर्वनामे आहेत. – मीतूतोहाजो इ

मी– आम्ही

तू– तुम्ही

तो– तोतीते (एकवचनी) तेत्याती (अनेकवचनी)

हा– हाहीहे (एकवचनी) हेह्याही (अनेकवचनी)

जो– जोजीजे (एकवचनी) जेज्याजी (अनेकवचनी)

No comments:

Post a Comment